Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Historia

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

„... biblioteka (...) otwarta jest dla publiczności
i podaje młodzieży szczęśliwą przynętę
starcom - źródło przyjemności życia,
bezczynnym - widowisko,
tym, co kochają pracę - odpoczynek,
uczniom - obfite zbiory wiadomości…”

(fragment napisu z 1747 r. na Bibliotece Załuskich w Warszawie)

 

Rodowód iłżeckiej biblioteki sięga roku 1947.Swoją działalność biblioteka rozpoczęła od 100 wol. książek w jednym małym pokoiku przy ulicy Wójtowskiej. Jej pierwszym kierownikiem została Janina Grudnik. W ciągu pierwszych czterech lat istnienia biblioteki pracowało aż pięciu kierowników w tym dwie siostry Grudnik i dwóch braci Pawelec. Nieco dłużej bo cztery lata 1951-1955 przepracowała w iłżeckiej bibliotece emerytowana nauczycielka, Adela Nekla. Do 1966 roku biblioteka iłżecka wielokrotnie zmieniała siedzibę i pracowników. W tym okresie nastąpił znaczny wzrost księgozbioru do 8100 wol. i liczby 1000 czytelników.

Z dniem 1 września 1966 r. kierownictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej powierzone zostało  Marii Chłopek. Praca zespołu pod jej kierownictwem wpisała się na stałe do historii iłżeckiej Książnicy. Dzięki zaangażowaniu i fachowym poczynaniom każdy następny rok przynosił wzrost zarówno księgozbioru jak i czytelnictwa.

W 1970 r. nastąpiła poprawa bazy lokalowej biblioteki. Placówka mieściła się w nowym skrzydle budynku Miejskiej Rady Narodowej. W tym okresie uzyskała dodatkowe pomieszczenie, w którym zorganizowano tak potrzebną miastu - czytelnię. Oprócz działalności upowszechnieniowej na wyróżnienie zasługuje popularyzacja placówki wyrażająca się w licznych konkursach, prelekcjach, wystawach i spotkaniach autorskich. Efekty pracy bibliotekarskiej w środowisku zostały zauważone przez władze miasta i z dniem 1 września 1973 roku zwiększona została obsada kadrowa. Nowy etat przyznano Alicji Gębusi. Przy dwuosobowej obsadzie, biblioteka rozszerzyła swoją działalność popularyzującą książkę, czytelnictwo, wiedzę i kulturę, a w szczególności w zakresie pracy z czytelnikiem dziecięcym.

Zasadnicze zmiany w strukturze organizacyjnej biblioteki przyniosła reforma administracyjna kraju. Jej pierwszy etap dokonany w 1973 r. polegał na tworzeniu gmin w miejsce dotychczasowych funkcjonujących gromad. Z bibliotek gromadzkich utworzono filie podporządkowane powołanej Bibliotece Gminnej w Błazinach. Pod względem nadzoru merytorycznego biblioteka iłżecka podlegała Bibliotece Powiatowej w Starachowicach.

W 1975 r. Iłża weszła w skład nowo utworzonego województwa radomskiego, zarazem stała się siedzibą władz miejskich i gminnych. W związku z tym z dniem 1 stycznia Biblioteka Miejska zmieniła nazwę na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną i wraz z filiami podlegała bezpośredniej opiece merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

W 1978 r. zwiększona została sieć placówek iłżeckich poprzez utworzenie nowej Filii  Bibliotecznej w Maziarzach.

Od dnia 1 stycznia 1979 r. M-GBP w Iłży pełniła funkcję placówki ponadgminnej, obejmującej swoim zasięgiem obszar gminy Iłża i Rzeczniów.

W latach siedemdziesiątych doceniono działalność bibliotek na terenie gminy Iłża i przyznano im I miejsce w  długofalowej  i wielowątkowej akcji regionalnej „Krajobrazy Gmin Ziemi Radomskiej”. W 1987 r. biblioteka była współorganizatorem I Dni Leśmianowskich, które wpisały się na stałe w kalendarz ogólnopolskich imprez kulturalnych.W rocznicę 750 – lecia nadania praw miejskich Iłży, dnia 20 listopada 1989 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Książnicy w nowym lokalu, przy ul. Warszawskiej w budynku wielofunkcyjnym w którym mieści się do dnia dzisiejszego. W pomieszczeniach biblioteki utworzone zostały następujące agendy: wypożyczalnia dla dorosłych czytelnia ogólna i internetowa, Oddział dla dzieci, a w niedługim czasie wypożyczalnia kaset video.

W 1990 r. Pani Maria Chłopek odchodzi na emeryturę. Obowiązki dyrektora przejmuje długoletnia bibliotekarka – Pani Teresa Niewczas.

W związku z wejściem w życie 1990 r. Ustawy o samorządzie terytorialnym biblioteki stały się placówkami samorządowymi, obejmującymi swym zasięgiem teren Gminy i Miasta Iłża. Wraz z przejściem pod samorządy, iłżecka biblioteka przestała pełnić funkcję ponadgminną nad bibliotekami gminy Rzeczniów.W 1991r. zmniejsza się obsada kadrowa M - GBP i filii wiejskich, niemniej sieć bibliotek nie uległa zmniejszeniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dniem 20 czerwca 2000 r. M - GBP została wpisana w rejestr instytucji kultury pod pozycją Nr 3 stając się  samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o zatwierdzony Statut przez Radę Miejską w Iłży. Przy bibliotece prowadzi swoją działalność Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich okręgu radomskiego.

W 2002 r. w ramach udziału biblioteki w konkursie Fundacji Wspomagania Wsi „Pożyteczne wakacje ” pozyskano grant na zakup komputera i wydanie przewodnika dziecięcego po historii i zabytkach Iłży.

W 2002 r. Oddział dla dzieci pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kosel włącza swe działania w I Edycję Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Cyklicznie prowadzone są działania w bibliotece dziecięcej oraz filiach bibliotecznych w ramach „Tygodnia Czytania”, które były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane.

W 2004 r. iłżecka biblioteka wspólnie z organizacją pozarządowa Towarzystwem Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży rozpoczęła realizację projektu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Biblioteka – Centrum Informacji Lokalnej. W 5- cio letnich wspólnych działaniach iłżecka placówka przeprowadziła modernizację  klatki schodowej, unowocześniła  wnętrza biblioteki oraz wyposażyła bibliotekę w sprzęt komputerowy. W ramach działań Biblioteka - Centrum Informacji Lokalnej udało się wspólnie przeprowadzić na miejscu jak również wyjazdowych  kilkanaście warsztatów, spotkań oraz konkursów dla młodzieży.

W 2009 r. M - GBP wraz z filiami zakwalifikowała się jako Biblioteka Wiodąca do udziału w I Edycji Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach uczestnictwa w tym Programie filie w: Błazinach, Jasieńcu Iłżeckim, Krzyżanowicach, Pakosławiu oraz Seredzicach zostały wyposażone w sprzęt komputerowy oraz drukarki. Iłżecka placówka również została doposażona w urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik oraz laptop. Udział  w PRB pozwolił bibliotekarkom uczestniczyć w wielu spotkaniach warsztatach informatycznych, specjalistycznych przygotowujących do pracy z nowym użytkownikiem w oparciu o pozyskany sprzęt komputerowy.

W 2010 r. Ze środków M K i D N biblioteka pozyskała grant w Programie „Infrastruktura Bibliotek”. Z otrzymanych środków z modernizowano pomieszczenia: wymieniono podłogę w czytelni i wypożyczalni dla dorosłych, zakupiono meble: biurka, stoliki oraz krzesła dla iłżeckiej biblioteki oraz bibliotek filialnych w terenie.

Z dniem 31.12.2011 r. z przyczyn demograficznych /spadku liczby mieszkańców/ decyzją Uchwały Rady Miejskiej w Iłży zostały zlikwidowane 2 filie biblioteczne w terenie w Chwałowicach oraz Maziarzach z siedzibą w Kotlarce.

W 2012 r. w ramach udziału Biblioteki w Programie M K i D N „Kraszewski. Komputery do bibliotek” pozyskano środki na zakup 3 komputerów stacjonarnych i zakup nowoczesnego urządzenia wielofunkcyjnego. Iłżecka biblioteka wraz z filiami pracuje w Programie MAK +, intensywnie tworząc własna bazę .

W 2013 r. placówka zaangażowała się w działania w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Cyfrowa Równych Szans. Dwóch pracowników biblioteki zostało przeszkolonych, uzyskując miano Latarników. Program był realizowany przez okres 18 miesięcy , który miał  na  celu przede wszystkim przekonać jak największą ilość osób 50+ o tym, jak  działa komputer i do czego służy Internet. Takie spotkania warsztatowe prowadzone były systematycznie w czytelni  oraz filiach bibliotecznych w terenie. Biblioteka wydała nowy zbiorek poezji Jana Czarneckiego pt. „Powrót do przeszłości”

W 2014r. wszystkie placówki skupiły swoje prace nad wprowadzaniem księgozbioru, tworzeniem własnej bazy. Placówka była organizatorem różnych konkursów, spotkań autorskich, zaprezentowano dzieciom, młodzieży kilka spektakli teatralnych o tematyce profilaktyczno – edukacyjnej. W kwietniu zorganizowana została wystawa fotograficzna a w czerwcu odbyła się pod tym samym tytułem promocja nowo wydanej publikacji pt. „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne gminy Iłża”. Publikacja wydana została z funduszy pozyskanych z zewnątrz. Zorganizowano dwa konkursy plastyczne dla dzieci „Z Koziołkiem Matołkiem wyruszamy w świat” i „Franklin w oczach dziecka”. Placówka wspólnie z Towarzystwem Ochrony i promocji Zawodów Ginących wydała publikację pt. „Twórcy regionu województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego”. Biblioteka iłżecka wzięła udział w Programie MK i DN  Zakup nowości wydawniczych Priorytet 2 dzięki, któremu pozyskała dodatkowe środki na zakup książek dla dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej.

W 2015 r. w M-GBP odbyła się promocja książki „Miasto w nowej odsłonie. Monografia Iłży”. Publikacja ukazała się dzięki aktywnemu zaangażowaniu pracowników biblioteki w jej powstanie. W ciągu roku zaprezentowano kilka spektakli teatralnych dla dzieci oraz młodzieży w wykonaniu aktorów z Teatru Maska z Krakowa. Placówka  była organizatorem konkursu plastycznego dla najmłodszych pt. „Zaczarowany świat baśni Pana Andersena”, kilku spotkań autorskich m. innymi z Grzegorzem Kasdepke, Wojciechem Krupą, Jerzym Wlazło. Dla dorosłych prowadzone były zajęcia z podstaw obsługi komputera. Zorganizowano kilka wystaw m. innymi malarstwa Grażyny Potockiej, Alicji Wojciechowskiej, Teresy Jaśkiewicz. Iłżecka placówka aplikowała do konkursu pt. „Tablety w Twojej bibliotece”, wniosek został pozytywnie oceniony i Biblioteka pozyskała bezpłatnie 3 tablety do wykorzystania w pracy z czytelnikiem.30 czerwca M-GBP wraz z filiami zakończyła wprowadzanie zbiorów i utworzyła pełną bazę księgozbioru gotową do uruchomienia wypożyczalni on-line. Opracowano i wydano karty biblioteczne jednakowe dla całej sieci. Na wniosek Dyrektora Teresy Niewczas Rada Miejska w Iłży przyznała dodatkowe środki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup komputerów i drukarek celem uruchomienia wypożyczalni on-line w całej sieci bibliotek.

W 2016 r.od stycznia biblioteka główna uruchomiła wypożyczalnię on-line w Programie MAK+, zaś filie sukcesywnie w ciągu roku uruchamiały. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano kilka spotkań autorskich m. innymi z Jackiem Dehnelem, Ewą Nowak, Wiesławem Drabikiem, Moniką Sawicką. Aktorzy z teatru „Maska” z Krakowa zaprezentowali dla dzieci kilka spektakli teatralnych. Malarki z Radomia  Elżbieta Sekulska, Barbara Sarnowicz wystawiały swoje prace na wystawach w czytelni.Biblioteka składała wniosek w ramachNarodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zakup windy, który został pozytywnie ocenionyi placówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 195 tyś. zł pozostałe środki w wysokości 70 tyś. zł sfinansowała Gmina. Całość przedsięwzięcia to kwota 265 tyś. złotych.
Aktywna praca całego zespołu była doceniana wielokrotnie przez władze merytoryczne, samorządowe oraz Zarząd Główny SBP, w formie nagród i wyróżnień dyrekcji, pracowników jak również całej instytucji.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       700 -1700
Wtorek                       700 -1700
Środa                       700 -1700
Czwartek                       700 - 1500
Piątek                       700 -1700  
Sobota                       800 -1300  

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31